NOTÍCIES

ENLLAÇOSANY
De propietat per compra pagada
De propietat per compra amb pagaments pendents
De propietat per herència o donació
De lloguer
Altres formes
Total
2011
2680
4301
369
2546
313
10276
2001
3692
2687
248
688
336
7651
1991
3780
1525
199
0
..
6584


Font: Idescat

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.