NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Població 0-2 anys
6.742
Alumnes educació infantil (1r cicle)
2.605
Taxa escolarització   0-2 anys
38,6%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de dades de l'IDESCAT.