NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Producte interior brut a preus de mercat (PIB):
El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions d'explotació.

Renda familiar bruta disponible (RFBD):Consisteix en mesurar els ingressos disponibles pels residents en un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies, sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Així la RFBD és la diferència entre el conjunt de recursos i usos.

Taxa de beneficiaris de pensions no contributives: Pes d’aquest col·lectiu sobre el total de ciutadans del municipi. Es contemplen només les pensions de jubilació i d'invalidesa per al càlcul de la taxa.

Taxa de beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció: Proporció de beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció sobre el total de la població.