NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Població activa local estimada: Població activa local estimada a partir de les taxes d’activitat provincial de l’EPA i el padró municipal.

Taxa de temporalitat: Relació entre el nombre de contractes temporals i els contractes totals en un període de temps donat.
Distribució de la contractació temporal per sexe (%):
Percentatge de contractes temporals en homes i en dones, calculat sobre el total de contractes temporals d'homes i de dones.

Taxa de temporalitat per sexe: De total de contractes temporals quants són d'homes i quants de dones.

Taxa de temporalitat per edats: La taxa de temporalitat per als diferents grups d'edats s'ha calculat per columnes. És a dir, per calcular la taxa de temporalitat dels majors de 20, per exemple, s'ha tingut en compte els contractes temporals registrats per aquest grup d'edat sobre el total de contractes dels majors de 20.

Taxa de temporalitat per nacionalitat: S'ha calculat la taxa de temporalitat dels estrangers sobre el total dels contractes dels estrangers i el mateix pels espanyols.

Atur registrat: Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Taxa d'atur registral: La taxa d'atur és la variable sintètica més característica de l'atur en el mercat de treball; mostra la relació entre la població aturada i la població activa (que es calcula com a suma de la població aturada i la població ocupada).

L'Observatori d'Empresa i Ocupació ha definit un nou indicador, la taxa d'atur registral, calculat a partir de valors obtinguts de registres administratius. La taxa d'atur registral mesura la relació existent entre l'atur registrat i una aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat). Aquest indicador s'ofereix per a diversos nivells territorials inclòs el municipal.