NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Anys Gironès Catalunya Salt
2014 87,65 88,31 82,62
2013 87,94 89,14 86,72
2012 86,07 86,55 88,38
2011 87,95 89,11 89,41
2010 87,5 88,06 89,61
2009 84,82 86,39 88,36
2008 81,03 83,11 87,25
2007 81,87 83,02 86,83
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori d'empresa i ocupació.


Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori d'empresa i ocupació.