NOTÍCIES

ENLLAÇOS
2010
2011
2012
2013
2015
Habitatges PO iniciats
142
-
-
-
-
Habitatges PO acabats
222
134
214
-
-
Persones sol·licitants habitatges PO
-
-
1.158
1.364
1.986
Persones inscrites al registre de sol·licitants d'habitatges PO
-
-
367
225
326
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat