NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Edats
2007
2013
Variació 2007-2013

Hab.
%
Hab.
%
Hab.
%0 a 14 anys
4785
17,29
6161
20,37
1.376
28,76
15 a 34 anys
9755
35,25
8844
29,24
-911
-9,34
35 a 64 anys
9820
35,49
11807
39,04
1.987
20,23
65 a 74 anys
1601
5,79
1616
5,34
15
0,94
75 i més anys
1712
6,19
1819
6,01
107
6,25
Total
27673
100
30247
100
2.574
9,30

Font: Elaboració pròpia a partir de: IDESCAT. Padró Municipal d'habitants.