NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Anys PIB milions d'euros PIB  per habitant. milers d'euros PIB  per habitant. índex Catalunya=100
2010 334,00 11,3 40,7
2009 343,90 11,7 42,2
2008 358,80 12,5 42,8
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT.